Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Είθε… (Προσευχή των νέων, 400 π.Χ.)

Είθε…


1. Είθε να μη γίνω εχθρός ουδενός και να είμαι φίλος εκείνου το οποίον είναι αιώνιον και κατοικεί εν εμοί. - Είθε

2. Είθε να μη περιέλθω είς έριδα προς τον πλησίον μου και αν συμβή τούτο, είθε να συμφιλιωθώ ταχέως. - Είθε

3. Είθε να μη διαλογισθώ κακόν εναντίον ουδενός. Και αν τις διαλογισθή κακόν εναντίον μου, είθε να διαφύγω αβλαβής και άνευ της σκέψεως να βλάψει αυτόν. - Είθε

4. Είθε να αγαπώ, επιθυμώ και πράττω ό,τι είναι άριστον. - Είθε

5. Είθε να επιθυμώ πάντοτε την ευτυχίαν όλων των ανθρώπων και να μη ζηλεύω κανέναν. - Είθε

6. Είθε να μη αισθάνωμαι ευχαρίστησιν δια τας ατυχίας εκείνου ο οποίος με έχει βλάψει. - Είθε

7. Όταν τυχόν σφάλλω, είθε να μη περιμένω τας επικρίσεις των άλλων, αλλά να επικρίνω εμαυτόν μέχρις ότου επέλθει η διόρθωσης του σφάλματος. - Είθε

8. Είθε να μη κερδίσω τι, το οποίον θα βλάψη είτε εμέ είτε τον αντίπαλόν μου. – Είθε

9. Είθε να μη διαψεύσω τας ελπίδας φίλου εν κινδύνω. – Είθε

10. Είθε να συνηθήσω να είμαι πάντοτε πράος και ουδέποτε να θυμώνω. - Είθε

11. Είθε να σέβωμαι τον εαυτόν μου. -Είθε

http://konisalos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου